Itsearviointitaitojen kehittämisen malli koko opintojen ajaksi

Kehittämistyö aloitettiin kartoittamalla sekä aiempien opiskelijoiden että sillä hetkellä opiskelevien opiskelijoiden keskeyttämisen syitä ja läpäisyn ongelmia. Kartoituksen myötä esiin nousi, että opiskelijat tarvitsivat tehoa ja tukea erityisesti itsetuntemuksen ja itsearviontitaitojen kehittymiseen sekä konkreettista ohjausta ja apua siihen, miten ottaa vastuuta omista opinnoistaan. Tärkeänä nähtiin lisäksi se, miten vahvistaa alusta asti työelämätaitoihin liittyvää valmentautumista. Läpäisyn tehostamiseksi haluttiin luoda yhteneviä käytänteitä opiston lapsi- ja perhetyön ja viittomakielisen ohjauksen perustutkintoihin ja näin vahvistaa humanistisen ja kasvatusalan koulutusten arvopohjaa.

Toimintamallissa itsearviointitaitoja tarkastellaan koko opiskeluajan kolmesta näkökulmasta: minä itse, toimintani ryhmässä ja toimintani työelämässä.

Ensimmäinen vuosi:

Minä itse:
– Miten olen tullut sellaiseksi kuin nyt olen: oma elämänhistoria ja omat kokemukset
– Oman persoonan vahvuudet ja heikkoudet
– Millainen olen oppijana?

Minä ryhmässä:
– Tutustuminen omaan ryhmään: vastuun ottaminen ryhmästä ja erilaisuuden hyväksyminen
– Sitouttaminen osaksi koko oppilaitosyhteisöä

Minä ammattilaisena:
– Työelämän pelisäännöt ja asennekasvatus työelämää kohtaan

Toinen vuosi:

Minä itse:
– Miten olen kasvanut ihmisenä viimeisen vuoden aikana? Mikä on muuttunut ja miksi?
– Taito vastaanottaa palautetta ja keinot käsitellä negatiivisia tunteita ja korjaavaa arviointia

Minä ryhmässä:
– Palautteen antaminen ja tunteiden käsittely ryhmänä
– Muiden tukeminen ja omat toimiminen yhteisössä

Minä ammattilaisena:
– Ammattitaitovaatimusten osaamisen arvioinnin syventäminen ja vahvistaminen
– Toimiminen työelämän ongelmatilanteissa ja työelämän joustavuus

Kolmas vuosi:

Minä itse:
– Tulevaisuudenodotukset
– Itsensä kehittäminen valmistumisen jälkeen

Minä ryhmässä:
– Ryhmästä irrottautuminen

Minä ammattilaisena:
– Elinikäinen oppiminen työelämässä

Vielä kokeiluvaiheessa olevan itsearviointitaitojen kehittämisen mallin ja siihen liittyvät materiaalit löydät täältä ».

Lisätietoja: Mari Korhonen, Turun kristillinen opisto
etunimi.sukunimi@tk-opisto.fi, Valmis-hanke

Comments are closed.