Ohjauksen sisäinen arviointi

Ohjauksen toteutumisen arvioinnissa voi hyödyntää ohjauksen mittaristoa. Lue, miten mittaristoa on hyödynnetty Salossa.

Opiskelijan ohjauksen sisäinen arviointi aloitettiin tekemällä kysely Opinto-ohjauksen mittaristoa hyödyntäen, jonka voi ottaa käyttöön Arjen arkki -nettisivuilta. Mittaristo on työkalu, jota voidaan hyödyntää laadullisessa itsearvioinnissa. Mittariston suunnittelussa on huomioitu Opetushallituksen luomia hyvän ohjauksen kriteereitä. Kyselyn jälkeen vastaukset analysoitiin laaturyhmässä. Kyselyn tuloksia täydennettiin haastattelemalla opiskelijoita (aikuiset ja nuoret) ja opetussuunnitelma- ja näyttötutkintoperusteisten opettajia. Haastattelujen kysymykset laaditaan Hyvän ohjauksen kriteereiden pohjalta. Laaturyhmä kokoaa tulokset sisäisestä auditoinnista ja nostaa esille opiskelijan ohjaukseen liittyvät kehittämiskohteet. Johtoryhmä saa kehittämiskohteet tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä. Sisäisen auditoinnin tuloksista tiedotetaan opiskelijoille vastuuopettajien kautta ja henkilöstölle koulutusalojen kokouksissa.

Sisäistä auditointia toteutetaan oppilaitoksissa monilla tavoilla. Tässä keskeistä on ohjauksen mittariston ja hyvän ohjauksen kriteereiden käyttö sekä opiskelijoiden mielipiteiden ja kokemusten monipuolinen hyödyntäminen ohjauksen laadun parantamiseksi ja kehittämiskohteiden löytymiseksi.

Ohjauksen laadun sisäisessä arvioinnissa on olennaista myös määritellä, miten saatuja tietoja käytetään, ketkä niitä käsittelevät ja miten saatu tieto jalostuu toimenpiteiksi. Prosessi on syytä kuvata oppilaitoksen ohjaussuunnitelmassa.

Lisätietoja:
Elise Anttalainen-Kulmala
etunimi.sukunimi@sskky.fi
Salon seudun ammattiopisto, Osuva ohjaus -hanke

Comments are closed.