Opettajan vinkkikirja motivaation lisäämiseen

Vinkkikirja sisältää opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön käytännössä testaamia, hyviksi havaitsemia Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon ja negatiivisen keskeyttämisen ehkäisemiseen.

Opettajan vinkkikirja on koottu Niilo Mäki Instituutissa vuosina 2009–2012. Hankkeissa tutkittiin motivaatio -teorioiden pohjalta toisen asteen opiskelijoiden keskeyttämisriskien tunnistamista ja kehitettiin opiskelijoihin suoraan kohdistuva interventiomalli keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Hankkeeseen sisältyi myös toisen asteen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön koulutusta.

Koulutuksissa perehdyttiin motivaation itsemääräämisteorian mukaisesti motivaation keskeisten osa-alueiden, itsenäisyyden eli autonomian, pätevyyden eli kompetenssin, ja yhteenkuuluvuuden sekä merkityksellisyyden kokemuksen toteutumiseen opiskelijoiden arjessa. Opettajat tekivät oppimistehtäviä, joissa he tarkastelivat mainittujen osa-alueiden toteutumiseksi käyttämiään menetelmiä sekä toivat esiin mahdollisia kehittämiskohteita.

Avaa opettajien vinkkikirja »

Comments are closed.