Opiskelijaraadit

Jokaisessa toimipisteessä on oma opiskelijaraati. Opiskelijaraatien kautta opiskelijat voivat antaa palautetta ja vaikuttaa oman toimipisteensä asioihin. Raadit kokontuvat viisi kertaa vuodessa. Opiskelijaraatitoiminta on opinnollistettu siten, että toimintaan osallistuvat opiskelijat voivat saada suorituksia vapaasti valittavien tutkinnon osaan.

Raatien toiminta on mahdollisimman vähän hallintoa ja muodollisuutta vaativa. Toiminnan kehittämisen kannalta kehittävä palaute tulee näitä kautta huomattavasti nopeammin kuin vuosittain tehtävien kyselyjen kautta. Opiskelijaraati on vuorovaikutuksellinen laadun kehittämisen väline.

  • opiskelijaryhmät valitsevat keskuudestaan raatiin oman ryhmän opiskelijaedustajan ja varaedustajan
  • toimipisteen henkilöstön edustajana raadissa on 2–3 henkilöä, esim. toimipistejohtaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, toimintajärjestelmätiimin jäsen
  • asialistan tärkein asia on ryhmien kuulumiset sekä mitä kehitettävää opiskelijat ovat havainneet ja kehittämistoimenpide-esitykset
  • opiskelijaraatitilaisuuksista laaditaan muistio, johon kirjataan keskustelujen aiheet sekä opiskelijoiden ja toimipisteen edustajien yhdessä sopimat kehittämiskohteet
  • toimipisteen henkilöstön edustaja tiedottaa viimeisimmistä uusista tapahtumista/käytännöistä, palautekyselyiden toimipistekohtaisista tuloksista jne.

Läpinäkyvyys, viestintä ja dokumentointi:

  • opiskelijaraadin muistiot välitetään koollekutsujan toimesta opiskelijaraadin edustajille sähköpostitse. Edustajat tiedottavat asioista opiskelijaryhmissään
  • opiskelijaraadin muistiot tallennetaan opiskelijoiden ROKKI-intraan niille varattuun paikkaan ja niiden valmistumisesta tiedotetaan toimipisteen henkilöstölle.
  • opiskelijoille raadin muistot laitetaan näkyville opiskelijoiden toimipisteen ilmoitustaululle tai muuhun vastaavaan paikkaa, jossa se on kaikkien opiskelijoiden luettavissa.

Yhteystiedot:
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa -hanke
Saila Peteri, saila.peteri@lao.fi

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.